KONDISI MASYARAKAT ARAB PRA-ISLAM

        Hasil gambar untuk masyarakat arab
KONDISI MASYARAKAT ARAB PRA-ISLAM
Bangsa Arab adalah penduduk asli Jazirah Arab. Letaknya dibagian barat daya Asia dan sebagian besar wilayahnya terdiri dari hamparan padang pasir. Oleh sebab itu iklimnya termasuk salah satu yang paling panas dan paling kering di muka bumi. Bangsa Arab adalah bangsa yang plural dengan berbagai suku, keyakinan (agama), dan kelompok-kelompok sosial yang dimiliki.
Jazirah Arab terbagi menjadi lima bagian yaitu Hijaz, Yaman, Najed, Tihamah dan Yamamah. Kota Mekkah dan Madinah termasuk kedalam bagian Hijaz. Kekuasaan atas tanah Arab juga dikuasai oleh suku Quraisy yang terdiri dari 10 golongan, yaitu Bani Adi, Bani Hushaish, Bani Yaqtah, Bani Taim, Bani Qushai, Bani Thalhah, Bani Abdul Muthalib, Bani Naufal, Bani Harb bin A Syamsin, dan Bani Harb bin Sufwan. Masing-masing dari bani-bani tersebut menduduki kelompok sosial bangsawan dan rakyat biasa. Bani-bani tersebut merupakan organisasi keluarga besar yang hubungan antar anggotanya diikat oleh pertalian darah (nasab). Namun terkadang ada kalanya hubungan seseorang dengan baninya didasarkan pada ikatan perkawinan, suaka politik, atau sumpah setia. Diluar daripada itu, selain dihuni oleh suku Quraisy tanah Arab pun juga dihuni oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan yang tidak beragama.
Kondisi geografis sudah barang tentu sangat mempengaruhi pembentukan sifat, perangai, watak, dan tabiat bangsa Arab. Keadaan gurun pasir yang gersang dan keras membuat mereka bersikap kasar, agresif, berwatak keras kepala, bertingkah laku yang keji, serta suka berperang dan merampas.
  Bangsa Arab dulunya mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim as. Namun lama-kelamaan berganti dengan agama buatan sendiri akibat prasangka-prasangka, angan-angan dan khayalan. Pluralisme yang ada ditengah-tengah bangsa Arab pra-Islam merupakan persoalan yang paling krusial yang menyebabkan hilangnya ajaran tauhid Nabi Ibrahim as di kehidupan mereka. Krisis akhlak melanda masyarakatnya. Akibatnya mereka kehilangan moral sehingga berada dalam zaman yang disebut sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Perbuatan-perbuatan maksiat dan mungkar merupakan hal yang sangat lazim mereka lakukan pada saat itu, seperti menyembah berhala, mengonsumsi khamr, suka berjudi, mencuri, merampok, berkelahi dan berperang, membunuh bayi perempuan yang baru lahir, memandang rendah martabat perempuan, memberlakukan hukum rimba, mempercayai ramalan, jimat, dan lain-lain.
Pada mulanya berhala masuk ke kota Makkah dibawa oleh seorang raja Makkah pada saat itu yaitu Amru bin Luhay. Ia membawa Hubal dan menempatkannya didalam Kakbah. Kemudian menyeru orang-orang untuk menyekutukan Allah swt. Masyarakat pun mengikutinya karena menganggap hal tersebut sebagai suatu kebaikan. Salah satu berhala mereka yang tertua adalah Manat yang ditempatkan di tepi pantai daerah Qudaid. Semua orang Arab menghormatinya, namun suku Auz dan Khazraj lah yang paling menghormatinya melebihi yang lainnya. Mereka juga menempatkan Latta di Thaif dan Uzza di lembah Nakhlah. Ketiga berhala inilah berhala mereka yang terbesar. Kemudian kemusyrikan semakin menjadi-jadi dan berhala pun semakin banyak disetiap bagian di bumi Hijaz.
Akan tetapi, betapapun negatifnya sifat-sifat yang dimiliki masyarakat Arab pra Islam itu, sebagai manusia mereka tentunya memiliki juga sifat-sifat yang positif, yaitu membela marwah, harga diri, martabat, kehormatan, kemerdekaan dan kebebasan mereka apabila diganggu atau dirampas orang lain, menghormati dan menghargai tamu, memotong tangan pencuri, mengafani mayat sebeum dimakamkan, berpuasa pada hari-hari tertentu (misalnya hari Asyura)[1], berani berkorban untuk membela sesuatu yang mereka yakini benar serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip persamaan dan demokrasi.

2.      SUBSTANSI DAN STRATEGI DAKWAH RASULULLAH SAW
Sejak kecil hingga dewasa Muhammad saw tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah pula makan daging hewan yang disembelih untuk berhala-berhala. Ia sangat benci dan menjauhkan diri dari praktik-praktik kemusyrikan. Setelah menerima wahyu yang memerintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya, mulailah Nabi Muhammad saw menyeru mereka untuk mengesakan Allah swt dan mengajak mereka untuk meninggalkan semua perilaku musyrik.
Secara garis besar substansi ajaran Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah saw diawal kenabiannya adalah sebagai berikut:
a.       Keesaan Allah swt.
Islam mengajarkan bahwa Allah swt adalah pencipta dan pemelihara alam semesta serta tempat bergantung bagi semua hambanya. Oleh karena itu umat manusia harus beribadah dan hanya menghambakan diri kepada Allah swt. Perbuatan menyekutukan Allah dengan yang lain hukumnya haram dan pelakunya mendapatkan dosa yang paling besar.
b.      Hari kiamat sebagai hari pembalasan.
Kematian akan dialami oleh setiap manusia yang bernyawa. Tetapi hal tersebut bukan merupakan akhir dari segalanya. Justru merupakan awal bagi kehidupan yang panjang yakni kehidupan di alam kubur dan di alam akhirat. Adanya hari akhir merupakan peringatan bahwa kehidupan di dunia ini pun memiliki penghabisan.
c.       Kesucian jiwa.
Islam menyeru umat manusia untuk senantiasa berusaha menyucikan jiwa dan tidak boleh mengotorinya. Karena tujuan Rasulullah saw diutus oleh Allah swt tiada lain dan tiada bukan ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia.
d.      Persaudaraan dan persatuan
Persaudaraan memiliki hubungan erat dengan persatuan. Sebab Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara. Mereka dituntut untuk saling mengasihi dan menyayangi dibawa naungan ridha ilahi.
            Dalam memulai tugasnya menyiarkan agama Islam di Makkah, pada mulanya Rasulullah saw berdakwah secara sembunyi-sembunyi terhadap keluarganya yang tinggal dalam satu rumah serta mengajak sahabat-sahabatnya yang terdekat. Rasulullah mengajak seorang demi seorang agar meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah Allah swt. Beliau aktif memberikan pelajaran, bimbingan, dan pencerahan kepada para pengikutnya di tempat tersembunyi yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam.
Abu bakar merupakan orang yang sangat berjasa membantu jalannya seruan dan dakwah Rasululllah saw. Melalui perantaraanya banyak orang memeluk Islam, antara lain Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Fatimah binti Khattab beserta suaminya Said bin Zaid al-Adawi. Selain itu ada pula Khadijah binti Khuwailid (istri Rasulullah saw), Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan beberapa orang penduduk Makkah lainnya. Mereka kemudian bergelar Assabiqunal Awwalun yaitu orang-orang yang pertama memeluk agama Islam.
Setelah tiga tahun lamanya berdakwah dengan strategi sembunyi-sembunyi (da’watul afrad), Rasulullah saw mengubah strategi dakwahnya secara terbuka dan terang-terangan. Hal ini disebabkan oleh adanya perintah Allah yang turun dalam QS. Al-Hijr ayat 94. Dengan mengundang kerabatnya dari kabilah Bani Hasyim untuk menghadiri jamuan makan, Rasulullah saw mengajak mereka agar masuk Islam. Selain itu, beliau juga mengumpulkan penduduk Mekkah terutama yang bertempat tinggal disekitar Kakbah untuk berkumpul di bukit Shafa. Disana Rasulullah saw menyeru mereka untuk meninggalkan agama nenek moyangnya dan hanya mengesakan Allah swt saja.

3.      RESPON MASYARAKAT ARAB MAKKAH
Rasulullah saw menerima wahyu pertama ketika sedang bertahanuts di Gua Hira yaitu QS. Al-Isra ayat 1-5. Kurang lebih dua setengah tahun kemudian, Rasulullah saw menerima wahyu yang kedua yaitu QS. Al-Muddatstsir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu yang kedua tersebut, jelaslah misi yang harus beliau laksanakan yaitu mengajarkan tauhid dan agama Islam.
Dalam melaksanakan misi dakwahnya yang secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah saw mendatangi orang demi orang dan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Cara ini ternyata dapat pula menarik orang-orang miskin dan hamba sahaya kedalam pangkuan Islam sehingga dapat menambah jumlah pengikutnya. Tiga tahun lamanya Rasulullah saw melakukan dakwah sembunyi-sembunyi merupakan waktu yang panjang. Hal ini dilakukan karena takut diketahui dan diancam oleh kaum kafir Quraisy. Pada tahap awal ini Rasulullah saw ekstra hati-hati agar orang-orang kafir Quraisy tidak mendeteksi gerakan dakwah yang dilakukannya.
Dakwah secara terang-terangan baru dilakukan Rasulullah saw setelah turunnya perintah Allah swt melalui QS. Al-Hijr ayat 94. Namun imbauan secara terbuka Rasullah saw terhadap masyarakat Makkah untuk memeluk Islam sama sekali tidak digubris oleh mereka. Dengan perasaan acuh tak acuh dan apatis bercampur sinis, mereka secara bulat menolak dan meninggalkan Nabi Muhammad saw.
Pada suatu hari Rasulullah saw naik ke bukit Shafa kemudian menyeru umatnya untuk meninggalkan kemusyrikan dan menyembah Allah swt. Namun mereka menampik dengan keras ajakan dan imbauan dakwah tersebut. Bahkan salah seorang paman Rasulullah saw yang bernama Abu Lahab dengan gaya congkak, raut muka angkuh dan wajah arogan mengatakan “Celakalah engkau, Muhammad! Hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami ?”.[2] Sedangkan istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil turut menyebarkan fitnah-fitnah ke masyarakat bahwa Muhammad itu jahat, pendusta besar, pembuat onar, dan tidak boleh dipercaya.[3]
Abu Thalib adalah salah seorang paman Nabi Muhammad saw yang meskipun belum menganut Islam, tetapi menjadi pelindung gigih dan pembela Nabi Muhammad saw. Kaum kafir Quraisy selalu menghasut Abu Thalib agar mau meminta Nabi Muhammad saw untuk menghentikan dakwah, namun selalu ditolaknya. Karena ia tidak sampai hati membuat kemenakannya kecewa atau ditimpa mara bahaya yang dirancang oleh para pemuka Quraisy.
Sebenarnya ada beberapa faktor penting yang melatarbelakangi mengapa kaum kafir Quraisy sangat menentang keras agama Islam yang didakwahkan Rasululllah saw, yaitu :
a.       Mereka berpendapat bahwa beriman dan tunduk kepada seruan Rasulullah saw berarti menyerahkan komando kekuasaan kepada keluarga Muhammad (Bani Abdul Muthalib dan Bani Hasyim).
b.      Orang-orang Quraisy memandang diri meerka sebagai kabilah yang paling mulia, super dan tinggi di Jazirah Arab. Sedangkan Islam memandang manusia memiliki hak dan derajat yang sama, kecuali tingkat ketakwaannya kepada Allah swt.
c.       Segala adat istiadat, kepercayan dan agama nenek moyang yang mereka warisi dari leluhur mereka diterima begitu saja tanpa kritik dan dipegangi secara membabi buta. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw dianggap sebagai kepercayaan dan agama baru yang harus ditolak karena berusaha menggantikan agama nenek moyangnya.
d.      Ajaran Islam tentang kebangkitan dan siksa neraka dinilai sangat kejam oleh para kaum kafir Quraisy.
e.       Bagi sebagian orang Arab, memperjualbelikan patung untuk disembah merupakan salah satu sumber mata penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kedatangan Islam yang mengajarkan larangan membuat, menjual, dan menyembah patung-patung tersebut dipahami sebagai tindakan politik ekonomi yang secara serius dan sistemik akan menghancurkan serta mematikan sumber pendapatan mereka.
Teror, permusuhan, kebencian dan rongrongan kafir Quraisy terhadap Rasulullah saw dan pengikutnya semakin ganas. Sehingga menyentuh perasaan pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan berani Hamzah menyatakan keislamannya dan kemudian menjadi benteng perlindungan kaum muslimin bersama dengan Umar bin Khattab yang menyatakan keislamannya setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Qur’an yang dibacakan adiknya.
Melihat hal tersebut kaum kafir Quraisy terus mencari taktik untuk melumpahkan kekuatan Islam. Akhirnya setelah mengadakan rapat penting mereka mengambil keputusan untuk melakukan pemboikotan total terhadap Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib yang selama ini menjadi tulang punggung dan inti kekuatan yang mendukung dan membela dakwah Rasulullah saw.
Bentuk pemboikotan total yang dilakukan kaum kafir Quraisy ialah :
a.       Tidak melakukan perkawinan dengan keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib.
b.      Tidak berjual beli dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib.
c.       Tidak berbicara dan tidak menjenguk keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib yang sakit.
d.      Tidak mengantarkan ke kuburan keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib yang meninggal dunia.
Hingga akhir tahun kesepuluh kenabian, dakwah Rasulullah saw di Makkah tidak juga memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Beliau menilai kota Makkah sudah tidak cocok lagi untuk dijadikan basis dakwah menyebarkan Islam. Sementara disisi lain kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah saw dan pengikutnya semakin bertambah hebat. Akhirnya Rasulullah saw pun memutuskan untuk melakukan hijrah total ke Madinah AL-Munawwaroh. Sebuah kota dimana masyarakatnya sangat terbuka dengan Islam karena memang mereka pun sudah mengetahui akan datangnya nabi akhir zaman yaitu Rasulullah Muhammad saw.A.    KESIMPULAN
Masyarakat Arab pra-Islam dikenal sebagai masyarakat jahiliyyah karena kerusakan moral yang mereka miliki. Praktik-praktik kemusyrikan dan berbagai macam perbuatan maksiat sudah seperti hal yang lazim dan menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari mereka pada saat itu. Akan tetapi tidak berarti mereka merupakan masyarakat yang bodoh dalam hal ilmu pengetahuan. Mereka sudah mengalami kemajuan yang pesat sekali dan hal ilmu pengetahuan. Disamping itu, meskipun banyak sifat dan perilaku buruk yang mereka miliki namun sebagai manusia mereka pun tetap memiliki sifat-sifat positif yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Rasulullah saw diutus oleh Allah swt untuk menyeru kepada masyarakat Jahiliyyah Makkah untuk menyempurnakan akhlak dan meluruskan akidah mereka. Berbagai macam cara ditempuh Rasulullah saw demi tegaknya syiar Islam. Mulai dari dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maupun dakwah yang dilakukan secara terang-terangan.
Reaksi yang bermacam-macam pun timbul dari masyarakat Arab Makkah  sebagai tanggapan atas apa yang dilakukan Rasulullah saw. Sebagian besar dari mereka menolak dengan keras dakwah Rasulullah saw. Bahkan dengan nekad melakukan hal-hal keji dan kejam untuk menghentikan dakwah beliau. Namun sebagian lainnya yang terbuka pintu hati nuraninya dengan tangan terbuka menyambut dakwah beliau.. Mereka tidak ragu-ragu untuk menyatakan keislamannya. Kemudian bersama-sama dengan Rasulullah saw, mereka bahu-membahu memikul tugas dakwah yang begitu besar serta berat. Hingga akhirnya perjuangan menemukan titik terang dimana Rasulullah saw beserta pengikutnya melakukan hijrah ke Madinah al Munawwaroh. Sebab kota Makkah dinilai sudah tidak cocok lagi untuk dijadikan sebagai tempat berdakwah menyebarkan agama Islam. Dan melalui kota Madinah pula lah agama Islam kemudian berkembang pesat dan tersebar hingga ke berbagai wilayah di dunia.DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, D. (2011). Metodologi Penelitian Sejarah Islam. Yogyakarta: Ombak.
Ismail, F. (2015). Sejarah Dan Kebudayaan Islam Periode Klasik (abad VII - XIII M). Yogyakarta: Gosyen Publishing.
Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Saputra, W. (2011). Pengantar Ilmu Dakwah. Jakarta: Rajawali.
Wahhab, M. b. (2012). Mukhtashar Sirah Rasul. Surakarta: Al-Qowam.
6 Ismail, F. (2015). Sejarah Dan Kebudayaan Islam Periode Klasik (abad VII - XIII M). Yogyakarta: Gosyen Publishing.
[2] Asbabun Nuzul QS. Al-Lahab ayat 1-3
[3] Asbabun Nuzul QS. Al-Lahab ayat 4-5
LihatTutupKomentar